ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε τον δικτυακό τόπο της  ORAMA PLUS EE, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πυθέου 55 με ΑΦΜ 801029816 – Δ.Ο.Υ. ΙΖ Αθηνών (εφεξής MyLiveGym). Το www.MyLiveGym.gr είναι ο δικτυακός τόπος του MyLiveGym, όπου βρίσκεται το ηλεκτρονικό κατάστημα παρουσίασης και πώλησης των προϊόντων και υπηρεσιών της επιχείρησης και λειτουργεί ως πρωτοποριακό γυμναστήριο που παρέχει online ασκήσεις γυμναστικής στην ελληνική γλώσσα βιντεοσκοπημένα (on demand) υπό την μορφή της ασύγχρονης εκγύμνασης. Εδώ μπορείτε να παρακολουθείσετε τα πιο δημοφιλή προγράμματα fitness όπως yoga, pilates, χορογραφίες fitness αλλά και πολλά  ακόμα διαφορετικά προγράμματα με ή χωρίς εξοπλισμό. Επιπλέον, συνεργάζεται με έγκριτους διατροφολόγους/διαιτολόγους δίνοντας τη δυνατότητα στους χρήστες να λάβουν εξειδικευμένες προτάσεις δίαιτας και διατροφής.  

 1. Η υποβολή αιτήσεως εγγραφής μέλους – συνδρομής, συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος. Το Mylivegym δικαιούται να τροποποιεί ελεύθερα και κατά την απόλυτη κρίση του τον τρόπο λειτουργίας του Mylivegym, υπό τον όρο ότι οι τυχόν τροποποιήσεις δεν θα παραβλάπτουν τα δικαιώματα του μέλους, που πηγάζουν από τους παρόντες όρους.
 2. Με την αποδοχή αιτήσεως εγγραφής μέλους με συνδρομή από το Mylivegym, καταρτίζεται ουσιαστικά σύμβαση μεταξύ του Mylivegym και του μέλους υπό τους όρους του παρόντος. Δυνάμει της συμβάσεως αυτής το μέλος αποκτά το δικαίωμα να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες του Mylivegym, όσο συχνά επιθυμεί κατά τις ώρες και για το χρονικό διάστημα (καλούμενο ως «η διάρκεια εγγραφής») που τελικά θα επιλέξει το μέλος σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους του παρόντος. Η σύμβαση αυτή έχει ως αντικείμενο την από το Mylivegym απευθείας αλλά και μαγνητοσκοπημένη μετάδοση προγραμμάτων εκγύμνασης όπως, pilates, yoga, στα μέλη της.

Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα στο χρήστη να λαμβάνει έναντι αμοιβής εξειδικευμένες προτάσεις δίαιτας και διατροφής από έγκριτους διατροφολόγους/διαιτολόγους με τους οποίους συνεργάζεται ο ιστότοπος σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους του παρόντος.

 1. 3. Αποδοχή και εγγραφή μέλους

(α). Ως μέλη του Mylivegym γίνονται δεκτά άτομα από 18 ετών και άνω. Το μέλος πριν την εγγραφή και την ενασχόληση του με ασκήσεις και γυμναστικές δραστηριότητες οφείλει να επιβεβαιώσει ότι είναι σε καλή σωματική κατάσταση, ότι χαίρει άκρας υγείας και ότι έχει τη δυνατότητα να ασκείται σωματικά. Επιπρόσθετα, το μέλος πριν αρχίσει να κάνει χρήση των προγραμμάτων που παρέχει το Mylivegym, οφείλει να συμβουλευτεί ιατρό παθολόγο ή καρδιολόγο ή οποιαδήποτε άλλη ειδικότητα Ιατρού ώστε να βεβαιωθεί ότι  είναι ικανό να αθλείται χωρίς κίνδυνο για την υγεία του.

(β). Το Mylivegym διατηρεί το δικαίωμα να αποδέχεται ή να απορρίπτει, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, κάθε αίτηση για εγγραφή μέλους. Εφόσον η αίτηση υποψηφίου μέλους γίνει δεκτή από το Mylivegym, η εγγραφή θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί από την ημερομηνία που θα καταβληθεί η συνδρομή και αναγράφεται στο παραστατικό  – απόδειξη πληρωμής (στο εξής ως «Ημερομηνία Έναρξης»).

(γ). Η ιδιότητα μέλους του Mylivegym (και κάθε εν γένει δικαίωμα, που απορρέει από αυτήν) είναι αυστηρά προσωπική, ανεκχώρητη και αμεταβίβαστη σε οποιονδήποτε τρίτο. Απαγορεύεται αυστηρά στο μέλος να δανείζει ή να παραχωρεί τη χρήση του κωδικού πρόσβασης, σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο. Η συμφωνία αυτή αφορά προσωπικά εσάς και γίνεται για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Για την αποτροπή τέτοιων προβλημάτων – κινδύνων, το Mylivegym θα δέχεται έως 3 διαφορετικές διευθύνσεις IP υπολογιστών από τις οποίες μπορεί να εισέρχεται στο Mylivegym ο χρήστης – μέλος με τη χρήση του συγκεκριμένου κωδικού πρόσβασης που του έχει ήδη χορηγηθεί. Αν διαπιστωθεί παράβαση ή 4η διαφορετική IP υπολογιστή τότε αυτόματα το Mylivegym θα κλειδώσει – απαγορέψει την είσοδο του χρήστη – μέλους προληπτικά για 1 ημερα. Την επόμενη ημέρα ο λογαριασμός θα ενεργοποιηθεί εκ νέου. Για την ενδεχόμενη απενεργοποίηση λογαριασμού για τον προαναφερόμενο λόγο το Mylivegym δε φέρει καμία ευθύνη ούτε οφείλει αναπλήρωση της χρονικής διάρκειας απενεργοποίησης ως επίσης και αποζημίωση, την ευθύνη αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου ο χρήστης – μέλος.

(δ). Δια του παρόντος αποδέχεστε και αναγνωρίζετε ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από εσάς είναι ακριβείς και ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει τη διαδικασία πριν υποβάλλετε την αίτηση εγγραφής – συνδρομής και συμφωνήσετε σε όλα τα στοιχεία που αναφέρονται.

 1. Εγγραφή και Συνδρομή στην ιστοσελίδα

Μπορείτε να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας με σκοπό την ενημέρωση δωρεάν. Έχετε επίσης την επιλογή να γίνεται συνδρομητής στην ιστοσελίδα Mylivegym με σκοπό την απόλαυση των υπηρεσιών αυτής. Η συνδρομή είναι ανάλογη του πακέτου υπηρεσιών και της χρονική διάρκειας αυτών που θα επιλέξετε. Η ενεργοποίηση της παροχής υπηρεσιών του Mylivegym προς εσάς αρχίζει από την πληρωμή της συνδρομής και ισχύει για το χρονικό διάστημα το οποίο επιλέξατε (όπου μηνιαία συνδρομή υπολογίζονται 30 ημέρες και ούτω καθεξής). Η υποχρέωση του μέλους για καταβολή της συνδρομής ισχύει σε κάθε περίπτωση, ακόμα και εάν επέλθει οποιαδήποτε μεταβολή των συνθηκών και δεν εξαρτάται από τη συχνότητα ή μη της χρήσης των υπηρεσιών – προγραμμάτων, που αυτό χρησιμοποιεί. Το ποσό της συνδρομής που καταβάλλει το μέλος, κατά την εγγραφή του ή κατά την ανανέωση αυτής, σε καμία περίπτωση δεν επιστρέφεται από το Mylivegym, ούτε συμψηφίζεται με τυχόν αξιώσεις του μέλους. Το Mylivegym διατηρεί το δικαίωμα να αποβάλει και να διαγράψει μέλος ή να αρνηθεί την ανανέωση της συνδρομής μέλους, χωρίς να υποχρεούται σε επιστροφή οποιουδήποτε ποσού προς αυτό σε περίπτωση που το μέλος διαπράξει σοβαρή(-ές) ή επανειλημμένες παραβιάσεις των όρων του παρόντος. Αποδέχεστε ότι η διοίκηση του Mylivegym διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει οποιαδήποτε συνδρομή ανα πάσα στιγμή.

Οι συνδρομές στο MyLiveGym διακρίνονται σε συνδρομές με επαναλαμβανόμενη χρέωση και σε συνδρομές με μη επαναλαμβανόμενη χρέωση.
Στην περίπτωση της online/ηλεκτρονικής πληρωμής, δηλαδή στις περιπτώσεις που υπάρχει ηλεκτρονική συναλλαγή με σύνδεση μέσω λογαριασμού PayPal, ενεργοποιούνται αυτόματα συνδρομές με επαναλαμβανόμενη χρέωση. Η διάρκεια των επαναλαμβανόμενων συνδρομών είναι ίση με τη διάρκεια της πρώτης συναλλαγής/ενεργοποίησης των αυτόματων συνδρομών. Ομοίως, το χρηματικό αντίτιμο των επαναλαμβανόμενων συνδρομών είναι ίδιο με αυτό της πρώτης συναλλαγής. Το MyLiveGym δεσμεύεται σε αυτήν την περίπτωση να αναφέρει στη σελίδα του προφίλ του χρήστη ότι υπάρχει επαναλαμβανόμενη συνδρομή, τη διάρκεια της συνδρομής που είναι ενεργή και την ημ/νία της πρώτης συναλλαγής. Ακόμα, οφείλει να αναφέρει στις «Συχνές Ερωτήσεις» με ποιον τρόπο ο χρήστης/συνδρομητής μπορεί να διακόψει την επαναλαμβανόμενη χρέωση. Η διακοπή της αυτόματης χρέωσης μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή. Επισημαίνεται ότι δεν διακόπτεται η τρέχουσα συνδρομή του χρήστη (η οποία έχει προπληρωθεί) αλλά διακόπττονται οι μελλοντικές χρεώσεις και μόνο. Στην περίπτωση της τραπεζική κατάθεσης, δεν ισχύει η επαναλαμβανόμενη χρέωση σε καμία περίπτωση.

 

 

 1. 5. Περιορισμός ευθύνης της επιχείρησης

Το μέλος αντιλαμβάνεται και αναγνωρίζει ότι:

(α). Οι επαναλαμβανόμενες συνδρομές δεν συνδέονται με κανέναν τρόπο με την συχνότητα χρήσης των υπηρεσιών του MyLiveGym. Οι επαναλαμβανόμενες χρεώσεις γίνονται αυτόματα από το αξιόπιστο περιβάλλον του PayPal και της EveryPay των οποίων η εγκυρότητα είναι αποδεκτή τόσο από τη διοίκηση όσο και τους συνδρομητές του MyLiveGym. Το MyLiveGym δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που συνδρομητής του MyLiveGym ζητήσει αποζημίωση ή επιστροφή του χρηματικού ποσού των συνδρομών του λόγω άγνοιας των επαναλαμβανόμενων συνδρομών, εφόσον υπάρχει αναφορά για αυτές στους παρόντες Όρους Χρήσης.

(β). Ούτε το Mylivegym ούτε η διοίκηση, αυτού, ουτε οι εργαζόμενοι αυτού, φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση έναντι του μέλους, σε περίπτωση απώλειας ή βλάβης του τελευταίου με όποιον τρόπο και αν συμβούν τα αναφερόμενα.

(γ). Οι έγκυες γυναίκες έχουν την ευθύνη και την υποχρέωση να συμβουλεύονται τον  προσωπικό τους ιατρό, σχετικά με τυχόν δραστηριότητες του Mylivegym, που θα έπρεπε να αποφεύγουν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους.

Επιπρόσθετα  συστήνεται στις έγκυες γυναίκες να συμβουλεύονται γυναικολόγο ιατρό, ώστε να επιβεβαιωθεί ότι είναι ικανές να αθλούνται, χωρίς κίνδυνο για την υγεία τους και για την κύηση του εμβρύου.

(δ). Σε περίπτωση που είστε ή ήσασταν πρόσφατα υπό την επίβλεψη ενός φυσιοθεραπευτή ή είχατε κάποια σημαντικά ιατρικά προβλήματα, οφείλετε να συμβουλευτείτε το φυσιοθεραπευτή σας ή θεράπων ιατρό σας προκειμένου να ακολουθήσετε τα παρεχόμενα προγράμματα εκγύμνασης. Εάν δεν έχετε υποβληθεί σε ιατρική εξέταση σας συστήνουμε ότι πρέπει να το κάνετε πριν ακολουθήσετε κάποιο από τα προγράμματα.

Τα προγράμματα ασκήσεων και δραστηριοτήτων που παρέχονται από το Mylivegym επιτρέπουν σε κάποιον να ενασχολείται με διαφορες ασκήσεις και δραστηριότητες που ενδεχομένως είναι προς όφελος της υγείας του, ωστόσο αποδέχεστε, αναγνωρίζετε και κατανοείτε ότι υπάρχουν κίνδυνοι που μπορούν να προκληθούν από διάφορους σωματικούς και νοητικούς παράγοντες – ασθένειες και/ή τραυματισμούς που σχετίζονται με τη συμμετοχή σε οποιαδήποτε σωματική δραστηριότητα ή άσκηση και με  τη πλημμελή  χρήση ίδιου ή παρόμοιου εξοπλισμού με αυτού που διαθέτει το Mylivegym κατά την εκτέλεση των προγραμμάτων του .

Οι κίνδυνοι αυτοί περιλαμβάνουν  οποιοδήποτε ή όλους τους τύπους σωματικού τραυματισμού, σωματικές και νοητικές καταστάσεις και/ή ασθένειες που μπορεί να αφορούν κατάγματα, διαστρέμματα, σπασμένα οστά, διάσειση, μη φυσιολογική αρτηρική πίεση (υψηλή ή χαμηλή), λιποθυμίες, δυσλειτουργία καρδιάς, αναπνευστικά προβλήματα, δύσπνοια, πόνους στο στήθος, εμφράγματα, ανακοπή καρδιάς κλπ, ή ακόμα και θάνατο.

Αποδέχεστε και αναγνωρίζετε ότι δεν υπάρχει εγγύηση αποτελεσμάτων και ότι αυτή η συμφωνία δεν είναι εγγύηση κλινικών αποτελεσμάτων και ότι αφορά αποκλειστικά οικονομικές και χρονικές υποχρεώσεις. Δεν εγγυάται ότι μπορεί να αποφευχθεί ή να θεραπευθεί οποιαδήποτε ασθένεια ή τραυματισμός με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα αυτό .

Περαιτέρω αποδέχεστε ότι  το πρόγραμμα «Μετρητής θερμίδων» δεν αποτελεί εγγύηση του απεικονιζόμενου αποτελέσματος το οποίο σταθμίζεται από διάφορους παράγοντες όπως, διατροφή, ηλικία, σωστή εκτέλεση, τρόπος ζωής κλπ.

Δια της παρούσης αποδέχεστε, αναγνωρίζετε και κατανοείτε περαιτέρω ότι οποιοσδήποτε ή όλοι οι παραπάνω κίνδυνοι υφίστανται και είναι υπαρκτοί δεδομένου ότι τα προγράμματα εκγύμνασης ως και οι περισσότερες από τις ασκήσεις ή σωματικές δραστηριότητες που παρέχονται μέσα από τα προγράμματα του Mylivegym, και τα οποία εκτελείτε δεν επιβλέπονται από προσωπικό γυμναστή κατά την ώρα της εκτέλεσης από εσάς.

Αποδέχεστε και συναινείτε στην εθελοντική συμμετοχή σας σε οποιαδήποτε άσκηση, σωματική δραστηριότητα ή χρήση οποιουδήποτε εξοπλισμού ίδιου ή παρόμοιου με αυτού που χρησιμοποιείται σε πρόγραμμα εκγύμνασης του Mylivegym, είτε βρίσκεστε υπό την επίβλεψη είτε όχι κατά την εκτέλεση των σωματικών δραστηριοτήτων/ασκήσεων, έχοντας πλήρη γνώση και εκτίμηση όλων των κινδύνων που ενδεχομένως υφίστανται.

Αποδέχεστε και αναγνωρίζετε ότι έχετε ενημερωθεί και σας έχει γίνει σύσταση όπως  ζητήσετε οποιαδήποτε χρήσιμη ιατρική βοήθεια από τον φυσιοθεραπευτή σας ή θεράπων ιατρό  και να υποβληθείτε στις κατάλληλες εξετάσεις πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε άσκηση ή σωματική δραστηριότητα.

Δια του παρόντος αποδέχεστε και αναλαμβάνετε την πλήρη ευθύνη για όλους τους κινδύνους που αφορούν τραυματισμούς, ασθένειες, θάνατο και οποιαδήποτε ζημία ιδιοκτησίας που μπορεί να προκληθεί από εσάς κατά την εκτέλεση των ασκήσεων ή εμφανιστούν μελλοντικά και έχουν σχέση με την εκτέλεση των ασκήσεων.

Δια του παρόντος αποδέχεστε, αναγνωρίζετε, συμφωνείτε και δηλώνετε υπεύθυνα ότι εσείς ως χρήστης μέλος ή οποιοσδήποτε διάδοχος σας, καθολικός ή μη δε θα στραφεί νομικά κατά του Mylivegym, για αποκατάσταση αστικής ή ποινικής ευθύνης και παραιτείται εκ των προτέρων από οποιαδήποτε ενέργεια τέτοιου είδους κατά του Mylivegym και/ή της διοίκησης και των εργαζομένων για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία γνωστή ή άγνωστη, παρούσα ή μελλοντική  που μπορεί να συσχετίζεται με οποιαδήποτε ασθένεια, κατάσταση και/ή τραυματισμό του χρήστη – μέλους που μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε θάνατο.

Δια του παρόντος αποδέχεστε και συμφωνείτε να μην προκαλέσετε βλάβη οικονομική, ηθική ή οποιασδήποτε άλλης μορφής  στο Mylivegym, στη διοίκηση και στους εργαζομένους του Mylivegym που μπορεί να προκληθεί από οποιαδήποτε ασθένεια , κατάσταση και/ ή τραυματισμό του χρήστη  -μέλους που μπορεί να οδηγήσει και στο θάνατο και/ή ως αποτέλεσμα της ενασχόλησης με οποιαδήποτε δραστηριότητα ή άσκηση ή χρήση ίδιου ή παρόμοιου εξοπλισμού με αυτού που χρησιμοποιείται κατά την εκτέλεση των προγραμμάτων του Mylivegym και σε αντίθετη περίπτωση οφείλετε αποζημίωση για κάθε οικονομική, ηθική ή οποιασδήποτε άλλης μορφής βλάβης, άυλης και υλικής που θα υποστεί το Mylivegym.

 1. Ώρες εκτέλεσης προγραμμάτων

Το ωράριο  εκτέλεσης προγραμμάτων του Mylivegym, καθορίζονται από την Διοίκηση. Τα ωράρια αυτά μπορούν να μεταβληθούν, κατά την κρίση της Διοίκησης. Το Mylivegym θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να δίνει εύλογη προειδοποίηση στα μέλη της, σχετικά με τυχόν αλλαγή του ωραρίου εκτέλεσης των προγραμμάτων. Το Mylivegym σας δίνει τη δυνατότητα όπως παρακολουθήσετε προγράμματα τα οποία δεν παρακολουθήσατε σε μαγνητοσκόπηση.

 1. Διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας

Λαμβάνεται κάθε δυνατή προσπάθεια ούτως ώστε η ιστοσελίδα μας να λειτουργεί απρόσκοπτα χωρίς διακοπές ή παύσεις όμως δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι θα λειτουργεί συνέχεια και ανά πάσα στιγμή χωρίς διακοπές ή παύσεις που μπορεί να προκύψουν για τεχνικούς ή άλλους λόγους.

Το Mylivegym καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου της, δεν εγγυάται όμως ότι οι λειτουργίες του διαδικτυακού τόπου (site) ή των servers θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία ( όπως ενδεικτικά, worms, trojan horses ). Σε καμία περίπτωση επίσης, δε μπορεί να εγγυηθεί την απρόσκοπτη λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου αν κάτι τέτοιο καταστεί αδύνατον από αιτίες ανωτέρας βίας, όπως μεταξύ άλλων θεομηνίες, σχετική απαγορευτική πράξη ή απόφαση στρατιωτικής ή πολιτικής αρμόδιας αρχής, φωτιά, πλημμύρα, σεισμό, ανεπάρκεια ή βλάβη του εξοπλισμού, βλάβη του τηλεπικοινωνιακού δικτύου, αδυναμία πρόσβασης στο διαδίκτυο ή δολιοφθορά.

Το Mylivegym διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει τις δυνατότητες και τις υπηρεσίες που προσφέρει , καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του διαδικτυακού της τόπου. Για αυτό και είναι σημαντικό να διαβάζετε τους όρους τακτικά, ώστε να είστε σίγουροι και ενήμεροι για οποιαδήποτε αλλαγή. Κάθε φορά που έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα, θεωρείται ότι έχετε αποδεχτεί ανεπιφύλακτα οποιεσδήποτε τέτοιες αλλαγές, που ισχύουν κατά την πρόσβασης σας.

Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο (site) σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’ αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του Mylivegym και να προκαλέσουν ζημία στον κάτοχο του παρόντος διαδικτυακού τόπου.

Σε περίπτωση που παρατηρήσετε δυσλειτουργία της ιστοσελίδας από τρίτον ή κακή διαχειριση αυτής σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε  αποστέλλοντάς μας e-mail στο info@mylivegym.gr

 1. Γενική Αποποίηση Ευθύνης σε σχέση με το περιεχόμενο

Το  Mylivegym δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε δήλωση, παράσταση και/ή δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση όσον αφορά την παρούσα ιστοσελίδα και το περιεχόμενο της και συνεπώς αποποιείται κάθε δήλωσης, παράστασης και/ή εγγύησης για το σκοπό αυτό. Περαιτέρω, το Mylivegym δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε δήλωση, παράσταση και/ή δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια, πληρότητα και/ή καταλληλότητα, για οποιοδήποτε σκοπό, των πληροφοριών και γραφικών που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα. Οι πληροφορίες που είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα δύναται να περιέχουν τεχνικές ανακρίβειες και/ή ορθογραφικά λάθη. Το Mylivegym αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης που προκύπτει από τις πιο πάνω ανακρίβειες και/ή λάθη στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον Νόμο.

Το Mylivegym, η Διοίκηση του, οι υπάλληλοι, αντιπρόσωποι και/ή εκπρόσωποι του δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη για απώλεια και/ή ζημιά που προκύπτει σε σχέση με την χρήση της ιστοσελίδας. Ο περιορισμός κάθε τυχόν ευθύνης η οποία νόμιμα μπορεί να περιοριστεί δυνάμει πιο πάνω όρων και προϋποθέσεων καλύπτει κάθε τυχόν απώλεια ή ζημιά συμπεριλαμβανομένης άμεσης ή έμμεσης ζημιάς, απώλειας δεδομένων, απώλειας εισοδήματος ή κέρδους, απώλειας ή ζημιάς σε περιουσία αλλά και ζημιάς που έχει υποστεί τρίτος.

Σε κάθε περίπτωση το Mylivegym δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής  αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ) από επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

 1. Περιεχόμενο που αφορά τρίτα πρόσωπα

Η ιστοσελίδα μας δύναται να περιέχει πληροφορίες ή περιεχόμενο που αφορά, σχετίζεται και/ή μας κοινοποιήθηκε από τρίτους και/ή συνδέσμους προς ιστοσελίδες τρίτων. Δεν έχουμε κανένα έλεγχο επί του περιεχομένου των εν λόγω ιστοσελίδων. Συνεπώς η πρόσβαση σε αυτές τις ιστοσελίδες γίνεται με δική σας ευθύνη και το Mylivegym δεν φέρει ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για αυτούς και/ή για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους.

 1. Συζητήσεις και σχόλια χρηστών-Chatrooms

Ο ιδιοκτήτης του Site Mylivegym παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις ιδέες τους με την αποστολή/δημοσίευση γραπτών μηνυμάτων και σχολίων. Οι επισκέπτες/χρήστες οφείλουν να τηρούν τους κανόνες της καλής συμπεριφοράς και της ευπρέπειας και να μην προβαίνουν σε παράνομες ή ανήθικες διατυπώσεις. O ιδιοκτήτης του Site διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει ή να διακόψει την προβολή του γραπτού μηνύματος και/ή σχολίου σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω όρων. O ιδιοκτήτης του Site σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες σε αυτούς τους χώρους προσωπικές ιδέες ή αντιλήψεις. Οι επισκέπτες / χρήστες των σχετικών υπηρεσιών διατηρούν το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας στις απόψεις που εκφράζουν με τα μηνύματά τους. Σε περίπτωση που ιδιοκτήτης του Site λάβει ειδοποίηση ότι το περιεχόμενο κάποιου / κάποιων μηνυμάτων που αναρτούν / δημοσιεύουν οι χρήστες μέλη θίγει τρίτα πρόσωπα διατηρεί το δικαίωμα να προβεί ακόμα και στη διαγραφή του λογαριασμού του χρήστη που το δημιούργησε.

 1. Δεσμοί (Links) προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites)

O ιδιοκτήτης του Site Mylivegym δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. O ιδιοκτήτης του Site σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

 1. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας παρόχου

Η ιστοσελίδα www.MyLiveGym.gr είναι ο επίσημος διαδικτυακός τόπος της Mylivegym. Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αυτής, συμπεριλαμβανομένων βίντεο, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων και παρεχόμενων προϊόντων/υπηρεσιών αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της επιχείρησης και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την Mylivegym, το ηλεκτρονικό της κατάστημα και τα προϊόντα της, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της Mylivegym,  προστατεύονται δε από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων, βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθεμίτου ανταγωνισμού. Ο αδειούχος και οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες-προστηθέντες αυτού δεν αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα επ΄ αυτών. Απαγορεύεται αυστηρά η οποιαδήποτε χρήση από σας οποιουδήποτε περιεχομένου αυτού του διαδικτυακού τόπου, εκτός από τα προβλεπόμενα σε αυτούς του Όρους Χρήσης. Σας ειδοποιούμε ότι σε περίπτωση προσβολής η Mylivegym θα προστατεύσει άμεσα και με κάθε νόμιμο τρόπο όλα τα δικαιώματά της.

 1. Ανωτέρα βία

Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν θα ευθύνεται για τυχόν αδυναμία εκπλήρωσης οποιασδήποτε υποχρέωσής του δυνάμει της παρούσας συμφωνίας για λόγους ανωτέρας βίας, ή λόγω άλλης αιτίας που είναι εκτός του ελέγχου του και δεν οφείλεται σε πράξη ή παράλειψή του, εφόσον δεν μπορούσε να αποφευχθεί με την άσκηση της δέουσας προσοχής και επιμέλειας από πλευράς του. Σε κάθε περίπτωση πάντως που επέρχεται τέτοιο γεγονός κάθε συμβαλλόμενο μέρος οφείλει να καταβάλει ανά πάσα στιγμή εύλογες προσπάθειες ώστε να εκπληρώσει εγκαίρως όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα συμφωνία, λαμβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες συνθήκες.

 1. Τελικές διατάξεις

(α). Το Mylivegym.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει ή αφαιρεί υπηρεσίες  παρεχόμενες από το ίδιο, οποτεδήποτε και κατά την απόλυτη κρίση του.

(β). Το μέλος οφείλει να συμμορφώνεται απολύτως με τους όρους του παρόντος.

(γ). Το μέλος αντιλαμβάνεται και συμφωνεί ότι, οι παρεχόμενες από αυτό, πληροφορίες και τα προσωπικά στοιχεία, που γνωστοποιούνται στο Mylivegym ,κατά την εγγραφή του ή/και κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του , θα καταχωρούνται στο τηρούμενο από το Mylivegym ,μητρώο μελών του Mylivegym και θα εισάγονται, ως δεδομένα στο πληροφοριακό σύστημα του Mylivegym. Σύμφωνα με το Νόμο 2472/1997 «Προστασία του Ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», όπως ισχύει, το μέλος έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που το αφορούν και δικαιούται να ζητήσει τη διόρθωσή τους, κατόπιν αιτήματός του. Το Mylivegym ,κατόπιν τούτου, θα παραδίδει σε ηλεκτρονική μορφή τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του μέλους. Επίσης, το Mylivegym διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά, προκειμένου να ενημερώνει τα μέλη για τα νέα του Mylivegym.

 (δ). Η σχέση που προκύπτει από τη συμφωνία αυτή δεν υποκρύπτει τη μορφή εταιρείας, ούτε εξαρτημένης εργασίας ούτε εκπροσώπησης  λόγω της χρήσης σας της ιστοσελίδας αυτής.

(στ). Γενικά όλοι οι όροι του παρόντος είναι απολύτως ουσιώδεις. Η πλήρης συμμόρφωση κάθε μέλους με τους όρους αυτού είναι αναγκαία προϋπόθεση για την διατήρηση του υψηλού επιπέδου λειτουργίας του Mylivegym, αλλά και για να μπορέσουν όλα τα μέλη του να αντλήσουν την μέγιστη ευχαρίστηση απο την συνδρομή τους σε αυτό. 

 1. Ισχύον δίκαιο

Οι παρόντες όροι διέπονται  από το Ελληνικό Δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφωνία ή διαφορά μεταξύ Mylivegym και μέλους τυχόν ανακύψει, σε σχέση με την ερμηνεία και εκτέλεση των όρων του παρόντος, όπως και σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μερών, που απορρέουν από το παρόν, θα δύναται να επιλυθεί φιλικά και εξωδικαστικά, με προσφυγή στις Ειδικές Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού Άλλως, αρμόδια για την επίλυση των ως άνω διαφορών, ορίζεται ότι θα είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.Τ

 1. Τρόποι Πληρωμής / Ασφάλεια Συναλλαγών

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφάλειας των ηλεκτρονικών πληρωμών, η EveryPay είναι αδειοδοτημένο Ίδρυμα Πληρωμών από την Τράπεζα της Ελλάδος (αρ. απόφασης 280/3/23-7-2018 ΦΕΚ Β 3010/25-7-2018), και διαχειρίζεται με ασφάλεια στοιχεία συναλλαγών πληρωμών με κάρτες, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο του προτύπου διαχείρισης ασφάλειας συναλλαγών με κάρτες. Η Everypay είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο διασφάλισης ασφάλειας διαχείρισης συναλλαγών με κάρτες (PCI DSS), και υπόκειται σε περιοδικούς ελέγχους από εξειδικευμένη συμβουλευτική εταιρία. Όλες οι υπηρεσίες της Everypay γίνονται μέσα από ασφαλείς συνδέσεις με πιστοποιητικά 256 bit SSL. Η EveryPay υποστηρίζει επίσης τη δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας 3D Secure, μία επιπρόσθετη δικλίδα ασφαλείας για κάρτες VISA & MasterCard. Ο Πληρωτής τότε θα πρέπει να πληκτρολογήσει τον προσωπικό του μυστικό κωδικό, για να ολοκληρώσει με επιτυχία την συναλλαγή

Ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε αυτόν τον ιστότοπο.